ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bakker Floor van Lieshout

“Het leven is goed… al 100 jaar.”

 

E-mail info@bakkerfloorvanlieshout.nl
Telefoon 013-3004050
Kamer van Koophandel 51766302
BTW nummer
Website https://bakkerfloorvanlieshout.nl/
Adres Jules Verneweg 106, 5015 BM Tilburg

Hieronder leest u onze algemene voorwaarden, waarin wij de voorwaarden vastleggen waaronder wij onze diensten aan onze klanten leveren. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees deze goed door. Heeft u vragen over een of meer bepalingen? Aarzel niet en vraag het ons! Wij leggen het u graag uit.

Bakker Floor van Lieshout is een handelsnaam van ons bedrijf, Van Lieshout’s Bakkerijen B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 51766302.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Van Lieshout’s Bakkerijen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Lieshout’s Bakkerijen B.V., statutair gevestigd te (5015 BM) Tilburg, aan de Jules Verneweg 106, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51766302, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. van Lieshout.

De klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Van Lieshout’s Bakkerijen een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Van Lieshout’s Bakkerijen producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de klant.

Producten: dagverse producten, zoals brood en vers banketbakkerswerk. Voorgaande geldt in de meest ruime zin van het woord. Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website en/of social media. Brood banket en chocolade producten zijn in het bijzonder afkomstig uit de eigen bakkerij binnen Nederland. Specifiek voor de taarten en themataarten en maatwerkgebak kunnen de voorwaarden voor het specifieke product afwijken.

Partijen: Van Lieshout’s Bakkerijen en de klant samen.

Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
Website: www.bakkerfloorvanlieshout.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Lieshout’s Bakkerijen en op elke tussen Van Lieshout’s Bakkerijen en de klant tot stand gekomen overeenkomst.
 • Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing is, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.
 • Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Van Lieshout’s Bakkerijen is van toepassing. Van Lieshout’s Bakkerijen kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Van Lieshout’s Bakkerijen zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan de klant ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren. De klant, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met een (ingrijpende) wijziging in de algemene voorwaarden.
 • Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 • Indien Van Lieshout’s Bakkerijen op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 3. Aanbod en offertes

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Een uitgebrachte offerte door Van Lieshout’s Bakkerijen is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 • Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Van Lieshout’s Bakkerijen worden verstrekt in het kader van het aanbod zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot (schade)vergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Producten kunnen enigszins afwijken van afbeeldingen op de website en/of social media, dientengevolge kan de klant hier geen rechten aan ontlenen.
 • Elk aanbod van Van Lieshout’s Bakkerijen bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-de prijs inclusief belastingen;

-de eventuele kosten van verzending;

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-de wijze van betaling en de wijze van levering van de producten.

 • Elk aanbod van Van Lieshout’s Bakkerijen is onderhevig aan de beschikbaarheid afhankelijk van het seizoen en de beschikbaarheid van grondstoffen en/of de markt of veiling. Van Lieshout’s Bakkerijen zal zo veel mogelijk de beschikbaarheid van het product duidelijk weergeven, echter is Van Lieshout’s Bakkerijen naar redelijkheid en billijkheid niet gehouden tot het garanderen van de voorraad. Indien product(en) niet voorradig zijn, dan zal Van Lieshout’s Bakkerijen naar redelijkheid zo veel mogelijk in overleg een alternatief bieden.
 • Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Van Lieshout’s Bakkerijen het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. Aanbiedingen zijn uitsluitend zo lang de voorraad strekt.
 • Specifiek voor de “Gratis Taartje” aanbieding geldt dat deze met uitzondering van de feestdagen het hele jaar leverbaar zijn. Als feestdagen gelden de volgende dagen: (de dagen voor) Carnaval, Valentijn, Pasen, Koningsdag, Moederdag, Pinksteren, Vaderdag, de gehele maand december. Bij 50 zegels is er sprake van een volle spaarkaart die recht geeft op een gratis slagroomtaartje of 5 appelflappen. Gebruik maken van de “Gratis Taartje” aanbieding is alleen mogelijk wanneer er vooraf besteld wordt in de winkel voor 17:00 uur, indien afhalen in de winkel de volgende dag gewenst is. Bezorging van ‘Gratis Taartje” is niet mogelijk. Van Lieshout’s Bakkerijen behoudt het recht om de actievoorwaarden te wijzigen naar aanleiding van andere spaaracties, evenementen dan wel in het geval van overmacht.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

  • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Van Lieshout’s Bakkerijen aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
  • Van Lieshout’s Bakkerijen bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De klant kan een geplaatste bestelling tot 24 uur voor leverdatum annuleren. Indien de bestelling binnen 24 uur voor de leverdatum door de klant wordt geannuleerd, dan heeft Van Lieshout’s Bakkerijen het recht om de reeds ingekochte c.q. reeds gebruikte producten in rekening te brengen. Annulering van een bestelling kan geweigerd worden wegens bederfelijkheid van de verse producten en ingrediënten. Dit geldt eveneens voor op maat gemaakte taarten, themataarten, bruidsgebak, taarten en/of gebak of producten met foto’s en logo’s en alle andere producten die maatwerk betreffen.
  • Indien product(en) voor 17:00 uur besteld worden kunnen deze de volgende dag afgehaald worden in één van de 17 filialen van Van Lieshout’s Bakkerijen. Van Lieshout’s Bakkerijen is op zondag gesloten, de bestelling zal dan op de volgende werkdag in behandeling kunnen worden genomen. Fototaarten besteld voor 17:00 uur worden in beginsel de volgende dag geleverd. Speciale themataarten kunnen uitsluitend via het (online) bestelformulier 5 dagen voorafgaand aan de gewenste bezorgdatum besteld worden. Voor de taarten komt het voor rekening en risico van de klant om afbeeldingen aan te leveren met een voldoende resolutie en de juiste kleuren. Daarbij dient de tekst per e-mail te worden aangeleverd. Van Lieshout’s Bakkerijen streeft ernaar de originele kleuren en kwaliteit te leveren bij het afdrukken, echter kan dit naar redelijkheid door het gebruik van eetbare inkt afwijken. Voor feestdagen gelden afwijkende bezorgdagen en tijden. Voor speciale acties en aanbiedingen gelden de reguliere bezorgtijden, tenzij afwijkende bezorgtijden zijn aangegeven en/of bepaalde bezorgtijden zijn uitgesloten, onder meer maar niet uitsluitend wegens de aard van de actie en/of de aard van de actieproducten.
  • Van Lieshout’s Bakkerijen streeft naar een snelle levering van de bestelling(en) en het juiste tijdstip. Het tijdstip kan afwijken, ook bij exacte levering kan de daadwerkelijke bezorging met een marge van een half uur afwijken van de afgesproken bezorgtijd. Onder meer maar niet uitsluitend de volgende afwijkingen en uitzonderingen zijn van toepassing:

-Zondagen en feestdagen, levering in de weken van feestdagen onder meer: Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Oud & Nieuw;

-als de klant niet aanwezig is bij het afleveradres dan kan Van Lieshout’s Bakkerijen: (1) telefonisch contact opnemen, (2) de bestelling desgewenst bij de buren afgeven of (3) een kaartje in de bus doen met de nieuwe bezorgtijd.

 • Retournering is niet mogelijk in verband met de versheid en de eetbaarheid van de producten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van onder meer maar niet uitsluitend de voedsel- en warenautoriteit.
 • Bezorging is mogelijk vanaf €30,00 inclusief btw met bijkomende bezorgkosten van €6,50. Bezorgkosten worden niet in rekening gebracht boven een bedrag van €50,00 inclusief btw. Indien een product bij bezorging niet naar wens is, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden, al dan niet gelijk bij de ontvangst van het product. Producten kunnen enkel bezorgd worden in Tilburg op adressen behorend bij de door Van Lieshout’s Bakkerijen vooraf ingestelde postcodes.
 • In uitzondering op het eerste lid komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Van Lieshout’s Bakkerijen binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of de klant aan diens betalingsverplichting kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Van Lieshout’s Bakkerijen recht om de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Alle door Van Lieshout’s Bakkerijen geleverde producten blijven eigendom van Van Lieshout’s Bakkerijen tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Van Lieshout’s Bakkerijen uit hoofde van enige met Van Lieshout’s Bakkerijen gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

 

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht

Van Lieshout’s Bakkerijen werkt met dagverse en bederfelijke producten. Het herroepingsrecht is dan ook aangesloten, omdat deze producten:

 • door Van Lieshout’s Bakkerijen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant (op maat gemaakte producten); en/of
 • door hun aard niet kunnen teruggezonden; en/of
 • snel kunnen bederven of verouderen; en/of
 • de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt waarop Van Lieshout’s Bakkerijen geen invloed heeft; en/of
 • de beschikbaarheid van de ingrediënten en/of grondstoffen als gevolg van overheidsmaatregelen en/of de huidige publieke gezondheidssituatie, waaronder maar niet uitsluitend het terugroepen van gevaarlijke stoffen door de producent en/of het importeren van producten van producenten uit (politieke) conflictgebieden.

 

Artikel 6. Prijzen

 • Alle prijzen die Van Lieshout’s Bakkerijen hanteert zijn in euro’s, inclusief 9% btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen, reis- verpakkings- bezorg- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op het afhalen in de winkel. De kosten voor bezorging worden bij een online bestelling via de website zichtbaar in de winkelwagen.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is Van Lieshout’s Bakkerijen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Dit geldt ook in geval van bestellingen uit meerdere onderdelen of pakketten.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Van Lieshout’s Bakkerijen zal tijdens de overeenkomst met de klant de prijzen van de aangeboden c.q. bestelde producten niet verhogen, behoudens prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling alsmede prijsverhogingen op de markt en/of veiling en de prijsverhoging in of buiten de Europese Unie.
 • In afwijking van het vorige lid kan Van Lieshout’s Bakkerijen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt, waar Van Lieshout’s Bakkerijen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

 

Artikel 7. Betaling en incasso

 • Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Van Lieshout’s Bakkerijen aangeboden betalingsmogelijkheden. Van Lieshout’s Bakkerijen biedt de volgende betalingsmogelijkheden aan:

-online betaling kan uitsluitend via IDEAL;

-bij bezorging met factuur kan de betaling met pin gedaan worden

-in de winkel kan er contant of met PIN betaald worden.

 • Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende betaaltermijn is overeengekomen.“““““““““
 • Van Lieshout’s Bakkerijen behoudt te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste bank- en/of betalingsgegevens om de factuur te voldoen, alsmede de verantwoordelijkheid om de betaling te doen binnen de gestelde termijn.
 • Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Bij niet tijdige betaling behoudt Van Lieshout’s Bakkerijen zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
 • In geval van niet tijdige betaling, zal de klant eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
 • Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

-15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-

-10% over de volgende € 2.500,-

-5% over de volgende € 5.000,-

-1% over de volgende € 190.000,-

-0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

 • De door de klant gedane betalingen worden door Van Lieshout’s Bakkerijen ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de bestellingen c.q. producten ten behoeve van de gezamenlijke klanten worden geleverd, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

 

Artikel 8. Betalingsonmacht

 • Van Lieshout’s Bakkerijen is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

 

Artikel 9. Conformiteit en garantie

 • Van Lieshout’s Bakkerijen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover in alle redelijkheid van Van Lieshout’s Bakkerijen kan worden verlangd.
 • Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen of door de leverancier en/of fabrikant van Van Lieshout’s Bakkerijen is verstrekt.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen onmiddellijk na levering aan Van Lieshout’s Bakkerijen te worden gemeld. Terugzending van de producten is niet mogelijk. In geval van verkeerde geleverde producten zal Van Lieshout’s Bakkerijen het aankoopbedrag van het product, inclusief eventuele betaalde verzendkosten aan de klant vergoeden of een nieuw product leveren. Bij om niet geleverde producten, waaronder maar niet uitsluitend gratis taartjes zijn de garantiebepalingen niet van toepassing, enige aansprakelijkheid voor deze gratis producten wordt door Van Lieshout’s Bakkerijen van de hand gewezen en er ontstaat geen recht op levering van een nieuw en/of vervangend product.
 • Indien een product wordt teruggeroepen door een leverancier en/of fabrikant, brengt Van Lieshout’s Bakkerijen de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Van Lieshout’s Bakkerijen vergoedt in dat geval het aankoopbedrag van het product, inclusief eventuele betaalde verzendkosten aan de klant.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:

-de geleverde producten reeds zijn geconsumeerd;

-de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Van Lieshout’s Bakkerijen en/of op de verpakking behandeld zijn;

-de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de producten;

-er naar redelijkheid sprake is van een of meerdere andere wettelijke en of dwingendrechtelijke gronden dan bovenstaande.

 

Artikel 10. Levering

 • Van Lieshout’s Bakkerijen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. Van Lieshout’s Bakkerijen is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of de mogelijke gevolgen hiervan waaronder maar niet uitsluitend gevolgen voor de levering.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Van Lieshout’s Bakkerijen kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in het vijfde lid van dit artikel is vermeld, zal Van Lieshout’s Bakkerijen geaccepteerde bestelling tijdig, conform de tussen partijen afgesproken bezorgdatum, aan de klant bezorgen. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 24 uur voor de overeengekomen bezorgdatum bericht. Indien het naar redelijkheid niet mogelijk is voor de klant om vrij een bezorgdatum te kiezen of indien de bezorgdatum van een event wordt verzet, dan is Van Lieshout’s Bakkerijen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade in de ruimste zin van het woord en/of het tijdelijk of blijvend onmogelijk worden van de levering dan wel bezorging.
 • Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vierde lid van dit artikel zal Van Lieshout’s Bakkerijen het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Van Lieshout’s Bakkerijen zich inspannen om desgewenst een vervangend product beschikbaar te stellen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Van Lieshout’s Bakkerijen tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Van Lieshout’s Bakkerijen bekend gemaakte derden, behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. Eigen vervoer van producten door de klant bij het ophalen uit het filiaal is voor eigen rekening en risico van de klant. Levering van de producten door Van Lieshout’s Bakkerijen gebeurt tot aan de deur en/of de afgesproken bezorglocatie. In het bijzonder in ziekenhuizen en dergelijke locaties wordt er geleverd tot aan de lobby of afdeling van de locatie, levering is uitdrukkelijk niet bij kamernummer mogelijk. Met betrekking tot allergieën maakt Van Lieshout gebruik van soja, melk, noten, pinda’s, sesamzaad, tarwe, gluten, rogge, haver, gerst etc. Van Lieshout’s Bakkerijen is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit ongeacht of de allergie vooraf is aangegeven door de klant. Van Lieshout Bakkerijen kan niet garanderen dat producten of ingrediënten ingekocht bij derde partijen geen sporen van producten bevatten waarvoor de klant allergisch is of kan zijn.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 • Van Lieshout’s Bakkerijen heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Van Lieshout’s Bakkerijen kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 • Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Lieshout’s Bakkerijen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

 

Artikel 12. Overmacht

 • Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Van Lieshout’s Bakkerijen niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Van Lieshout’s Bakkerijen kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals leveranciers van Van Lieshout’s Bakkerijen, te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Van Lieshout’s Bakkerijen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Van Lieshout’s Bakkerijen en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Van Lieshout’s Bakkerijen. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Van Lieshout’s Bakkerijen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Lieshout’s Bakkerijen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Van Lieshout’s Bakkerijen is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of de mogelijke gevolgen hiervan waaronder maar niet uitsluitend gevolgen voor de levering. Onder overmacht wordt eveneens verstaan overmacht bij de leveranties van ingrediënten op de markt en/of de veiling, alsmede de beschikbaarheid bij leveranciers en (fruit)telers al dan niet door overheidsmaatregelen of uit (politieke) conflictgebieden.
 • In geval van overmacht zal Van Lieshout’s Bakkerijen zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing. Van Lieshout’s Bakkerijen behoudt het recht om een bestelling dan wel de levering van een bestelling op te schorten in geval van overmacht.
 • Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Van Lieshout’s Bakkerijen gedeeltelijk zijn nagekomen, is Van Lieshout’s Bakkerijen gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 • Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste zeven dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Van Lieshout’s Bakkerijen, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Van Lieshout’s Bakkerijen beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid op heeft.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Lieshout’s Bakkerijen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Lieshout’s Bakkerijen kan worden toegekend;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de brede zin van het woord en als bedoeld in dit artikel.

 • Aansprakelijkheid van Van Lieshout’s Bakkerijen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

-aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;

-gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;

-het beschadigen of verbreken van de verzegeling of verpakking van een bestelling tijdens de verzending door post- en bezorgdiensten;

-het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier of andere derden;

-het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Van Lieshout’s Bakkerijen door de klant;

-voedselvergiftiging/allergische reacties/ziekte na voeding, indien Van Lieshout’s Bakkerijen de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de kwaliteitseisen en overige voorschriften in acht heeft genomen bij het bereiden van de producten;

-te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten;

-fouten en/of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;

-schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Van Lieshout’s Bakkerijen en/of de klant;

-schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend taartontwerpen en/of beeldmerk en/of logo-ontwerpen van of door derden;

-fouten en/of tekortkomingen door ingeschakelde derden.

 • Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Van Lieshout’s Bakkerijen te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
 • De klant zal Van Lieshout’s Bakkerijen vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
 • Van Lieshout’s Bakkerijen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product.
 • Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Van Lieshout’s Bakkerijen en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendomsrechten

 • Van Lieshout’s Bakkerijen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Alle woord- en beeldmerken zijn eigendom van Van Lieshout’s Bakkerijen en mogen niet geheel of deels worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lieshout’s Bakkerijen.
 • De door Van Lieshout’s Bakkerijen geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De inhoud van de website van Van Lieshout’s Bakkerijen waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom Van Lieshout’s Bakkerijen of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Van Lieshout’s Bakkerijen.
 • Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Van Lieshout’s Bakkerijen ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Van Lieshout’s Bakkerijen, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
 • De rechten van intellectueel eigendom welke Van Lieshout’s Bakkerijen in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 • Na het einde van de overeenkomst hebben noch de klant noch Van Lieshout’s Bakkerijen jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
 • De klant is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Van Lieshout’s Bakkerijen en derden geleden schade volledig te vergoeden.

 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

 • Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 • De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
 • De persoonsgegevens die de klant aan Van Lieshout’s Bakkerijen verstrekt, zal Van Lieshout’s Bakkerijen te allen tijde zorgvuldig bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van Van Lieshout’s Bakkerijen, te raadplegen via www.bakkerfloorvanlieshout.nl.

 

Artikel 16. Klachtenregeling

 • Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of het leveren van producten dienen schriftelijk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Van Lieshout’s Bakkerijen kenbaar te worden gemaakt. Een klacht kan per e-mail worden ingediend via info@bakkerfloorvanlieshout.nl.
 • Na genoemde termijn van 7 dagen, worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
 • Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, heeft de klant de keuze tussen aanpassing van de verzonden factuur (korting) of het leveren van een nieuw product. De klachtenregeling is van toepassing op naar redelijkheid en billijkheid alle fouten waaronder maar niet uitsluitend machinale, productiefouten en leveringsfouten.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Lieshout’s Bakkerijen en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Van Lieshout’s Bakkerijen houdt het recht om eenzijdig de voorwaarden aan te vullen of te wijzigen en deze voorwaarden zullen dan van toepassing zijn op alle, zowel de reeds gesloten, bestaande als de nieuwe overeenkomsten en communicatie.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Van Lieshout’s Bakkerijen is gevestigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in oktober 2022 door Ember law firm

0 WooCommerce Floating Cart

Geen producten in de winkelmand